Deklaracja dostępności - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie dostępna jest duża liczba plików do pobrania i w związku z tym, niektóre pliki mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją BIP BSWP. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Piotr Leszczyński, adres poczty elektronicznej bswp@policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 128 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajduje się na ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ul. Broniwoja i od ul. Ksawerów oraz ul. Puławskiej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Aby dotrzeć do budynku należy przejść bramę główną oraz dziedziniec.

Po prawej stronie znajduje się budka wartownicza. Służba ochronna może udzielić wskazówek jak dojść do wejścia do budynku Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Do wejścia głównego prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi głównych znajduje się dzwonek przywoławczy.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisami  „BIURO PRZEPUSTEK”. Po lewej stronie od wejścia znajdują się dwa aparaty telefoniczne, w tym jeden na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu osobie poruszającej się na wózku. Możesz z nich skorzystać aby połączyć się z wybranym policjantem lub pracownikiem Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie Komendy Głównej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Biura Spraw Wewnętrznych Policji (osoby wprowadzającej) w celu dotarcia do Bira Spraw Wewnętrznych Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po Biurze Spraw Wewnętrznych Policji. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie Komendy Głównej Policji w obecności policjanta lub pracownika Biura Spraw Wewnętrznych Policji (osoby nadzorującej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami obrotowymi, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Schody te można pokonać za pomocą  platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się po prawej stronie biura przepustek. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Broniwoja wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W biurze przepustek znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu język migowy na stronie BIP BSWP.

W Biurze Przepustek jest możliwość połączenia się z tłumaczem PJM i SJM online. Usługa ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8:15-16:15.

Koordynatorem ds. dostępności w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji jest Pani Beata Zbańska.

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa
tel. (47) 72 129 48
email: beata.zbanska@policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 23.09.2020
Data modyfikacji 14.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Zbańska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Leszczyński
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Leszczyński
do góry