DODO - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KGP

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji z siedzibą w Warszawie:
- adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji sprawuje:

- Inspektor Ochrony Danych osobowych BSWP:

    mł. insp. Krzysztof Żebrowski
    adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
    e-mail: iod.bswp@policja.gov.pl

- Zastępca Inspektora Ochrony Danych osobowych BSWP:

    Beata Biesiadecka
    adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
    e-mail: iod.bswp@policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.


W BSWP dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

    prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
    dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
    prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Metryczka

Data publikacji 22.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Leszczyński WBIiK
do góry