RODO - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji z siedzibą w Warszawie:

adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji sprawuje:

- Inspektor Ochrony Danych osobowych BSWP:

    mł. insp. Krzysztof Żebrowski
    adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
    e-mail: iod.bswp@policja.gov.pl

- Zastępca Inspektora Ochrony Danych osobowych BSWP:

    Beata Biesiadecka
    adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
    e-mail: iod.bswp@policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.

W Biurze Spraw Wewnętrznych Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

Dane osobowe przetwarzane w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta BSWP. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

    prawo dostępu do własnych danych osobowych,
    prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji 22.08.2023
Data modyfikacji 22.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Leszczyński WBIiK
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Leszczyński
do góry